چاپ

·         ارائه پروپوزال و طر حهای پژوهشی(بنیادی، کاربردی و توسعه ای) جهت تامین نیازهای حرفه ای سازمانها:

·        
روانشناسی
- ارزیابی سطح سلامت و تأثیر آموزش بهداشت و روان در ارتقاء سلامت کلی سازما نها و جوامع.

·        
مذهبی
- نقش متقابل مذهب و بهداشت روان 
- تاثیر باورهای مذهبی در سلامت روان

 

·        
فرهنگی
- تاثیر عوامل فرهنگ وابسته در بهداشت روانی جامعه