مهدی دلواری

مدیریت سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هدی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

 

دوره های تخصصی گذرانده شده:

 

دوره مداخلات شناختی رفتاری در چاقی و پرخوری (NIO)  به مدت 16 ساعت انجمن روانشناسی ایران

دوره داستان درمانی دانشگاه آزاد کرج

دوره کارآموزی تربیت مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج به مدت 50 ساعت زیر نظر دکتر باقر ثنایی