کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مشاوره

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و علمی کاربردی و دانشگاه فرهنگیان از سال 1382

فعالیت حرفه ای در حوزه مشاوره تحصیلی از سال 74 در آموزش و پرورش

فعالیت حرفه ای در حوزه مشاوره در مراکز خدمات مشاوره ای از سال 1383

دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سال 1383

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

عضو انجمن علمی روانشناسی خانواده در ایران

عضو انجمن روانشناسی تربیتی ایران