ساعات کاری مرکز :

 

از 9 صبح الی 21

 

روزهای حضور روانشناسان مرکز :