ناسازگاری در کودکان

 ناسازگاری در کودکان

از نظر روانشناسی رفتارهایی ناسازگار شناخته می شوند که با نظر و دیدگاه دیگر افراد جامعه و یا خانواده و بزرگترها سازگاری نداشته و بر خلاف میل آنان است. در هنگامی که یک فرد با رفتارهای ناسازگارانه در کودک و یا کودک ناسازگار مواجه می شود قطعا احساس بدی به او دست خواهد داد و ممکن است این رفتارها موجب ایجاد رفتارهای بدتری از سوی دیگران و واکنش نشان دادن به آن ها شود.

پزشکی پالیاتیو یا طب تسکینی، حوزه ای چند رشته ای و  ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋلم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، سرطان، ام اس و ... می باشد.

 

بسیاری از نوجوانان در دوره های کوتاهی وزنشان از حد معمول کمتر یا بیشتر می شود. البته، همین که رشد به وضعیت ثابتی رسید، غالب نوجوانان وزنشان را به کمک رژیم مرتب اصلاح می کنند؛ البته گروه کمی چنین نمی کنند.

 

تحقیقات متعدد نشان داده است سرعت بهبود و آرامش روانی در بیمارانی که بار ناخوشی خود را به دوش می‌کشند، بیشتر است و نباید خیال کنیم آن‌که از بیماری‌اش می‌گریزد، آرام‌تر است.

 

متأسفانه ، اکنون شدیدترین نوع تنهایی در خانواده دیده میشود . نهادی که در آن ارتباط در حال فروپاشی است . یا در قتلگاه به سر میبرد . ازدواج ، این پیچیده ترین شکل روابط انسانی ، بدون ارتباط اثربخش نمیتواند شکوفا شود . زندگی اغلب زوج هایی که امیدوارند ازدواجی بارور داشته باشند به دلیل فقدان مهارت های ارتباطی لازم به یک رابطه موازی بدون صمیمیت می انجامد .