پزشکی پالیاتیو یا طب تسکینی، حوزه ای چند رشته ای و  ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋلم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن درﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، سرطان، ام اس و ... می باشد.

 

تحقیقات متعدد نشان داده است سرعت بهبود و آرامش روانی در بیمارانی که بار ناخوشی خود را به دوش می‌کشند، بیشتر است و نباید خیال کنیم آن‌که از بیماری‌اش می‌گریزد، آرام‌تر است.

 

متأسفانه ، اکنون شدیدترین نوع تنهایی در خانواده دیده میشود . نهادی که در آن ارتباط در حال فروپاشی است . یا در قتلگاه به سر میبرد . ازدواج ، این پیچیده ترین شکل روابط انسانی ، بدون ارتباط اثربخش نمیتواند شکوفا شود . زندگی اغلب زوج هایی که امیدوارند ازدواجی بارور داشته باشند به دلیل فقدان مهارت های ارتباطی لازم به یک رابطه موازی بدون صمیمیت می انجامد .

 

بسیاری از نوجوانان در دوره های کوتاهی وزنشان از حد معمول کمتر یا بیشتر می شود. البته، همین که رشد به وضعیت ثابتی رسید، غالب نوجوانان وزنشان را به کمک رژیم مرتب اصلاح می کنند؛ البته گروه کمی چنین نمی کنند.

 

هرگونه ناتوانی و در اصطلاح کلی تر معلولیت بر تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا تاثیرگذار خواهد بود.(میلانی فر، 1389). نابینایی یکی از شایع ترین معلولیت ها و علل ناتوانی در میان افراد بالغ است که تحرک و فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد.(سالاری، 1392).