مشاوره کودک و نوجوان

با ارزیابی اولیه و انجام تستهای مورد نیاز، مصاحبه تشخیصی، گرفتن تاریخچه کودک و خانواده، مشکل، شناسایی و برنامه های درمانی ارائه می شــود؛ به علاوه در این راستا، ارتباط کودک-والد، مشکلات خاص کودکان، بیش فعالی و استرس ایشان بررسی می گردد.

مشاوره ازدواج

با توجه به پیچیده تر شــدن روابط انسانی، آشــنایی با برخی ویژگیهای فــردی برای انتخابی دقیــق تر ایجاب می کنــد در مراحل مختلف ذیل اطلاعاتی کسب کنیم.

 

      پیش از ازدواج

با کمک مصاحبه تشــخیصی، آزمونهای روان شــناختی و شخصیت، وضعیت طرفین بررسی شده و ضمن تحلیل و پردازش اطلاعات به یک جمع بندی می رسیم در صورت نیاز، جداگانه و یا به طور مشترک برای هر یک از طرفین مداخلات درمانی انجام  میشود.

 

     خانواده درمانی

مشاوره خانواده زود هنگام عامل حل اختلافات است و سطح رضایت از زندگی را بالا می برددرمانگر علاوه برشــخص بیمار، منظومه خانواده را هدف درمان قرار می دهدزیرا معتقدیم بروز هر مشــکل برای یکی از اعضای خانواده بقیه اعضای خانواده را هم درگیر میکند

مشــاوره خانواده در زمینه اختلاف همســران، اختلاف سلیقه در زندگی، مشــاوره نوجوانان در ســن بلوغ، اختلاف عقاید مذهبــی زوجین، تفاوت میزان تحصیلات زوجین، چالشهایی مثل اعتیاد، خودکشی، سوگ وفعالیت کرده و در زمینه های لازم پرسشنامه هایی ارائه  میدهد

مشاوره تحصیلی

امروزه خانواده ها و دولت ها روی افرادشان سرمایه گذاری می کنندحتی افراد هم روی خود ســرمایه گــذاری تحصیلی می کنندلازمه این کارها شناسایی استعدادها و علایق افراد استمشاوره تحصیلی خوبو به موقع، لازمه هدایت تحصیلی و پیشــرفت دانش فردی در تمامی سطوح است ارائه روشهای صحیح مطالعه، تقویت حافظه، افزایش تمرکز، مدیریت اســترس، ممانعت از افت تحصیلی و ریشــه یابی دقیــق و به موقع آن، تشــخیص زودهنگام و دقیق ناتوانیهای یادگیری، ارائه برنامه تغذیه ایمناســب، ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی و اثربخشی یادگیری، از اهداف مشاوره تحصیلی این مرکز است.

اختلالات یادگیری

اختــلالات یادگیری به گروهی از مشــکلات در رابطه با اکتســاب و به کارگیری توانایی خواندن، نوشــتن، ریاضیات، اســتدلال و درک مطلب اشــاره می کند. بر خلاف تصور رایج، اکثر این کودکان مشــکل هوش، تنبلــی یا بــی انگیزگی ندارند و از هــوش بالاتر از متوســط برخوردارند.

 

اختلالات یادگیری شامل:

اختلالات خواندن: تلفظ صحیح کلمات، روان خوانی و درک مطلب.

اختلالات نوشتن :غلط املایی، جمله سازی.

 اختــلالات ریاضیــات: مفاهیم پایه ریاضــی، انجام عملیــات اصلی، خواندن و نوشتن اعداد، مفاهیم هندسی.

روان درمانی ویژه اختلالات

   اضطراب

آمیــزه ای از هیجانهای ناخوشــایند و شــناختهایی بــا جهت گیریرو به آینده  اســت کــه عناصری ذهنی و شــناختی(خلق منفی، نگرانی و احســاس ناتوانــی)، فیزیولوژیکــی ( تنش و  برانگیختگــی) و رفتاری (اجتناب از موقعیت) را دارد.

 

افسردگی

افسردگی فقط احساس غم یا بی حوصلگی پس از سوگ یا فقدان نیست. این بیماری مثل فشــارخون بالا و دیابت اســت که بر تفکر، احســاس، سلامت جســم و رفتار فرد اثر می گذارد. علل افسردگی: وقایع  تنشزا، وراثت، بیماری طبی، برخی داروها و سایر مشکلات روان شناختی.

 

هراس خاص

ترس شدید از شــی، جانور یا موقعیتی خاص به گونه که فرد،  مضطرب شده و در صدد گریز از موقعیت است.

 

   وسواس فکری- عملی

     فرد ممکن اســت به وســواس  عملی، وســواس  فکری و یــا هر دو مبتلا شود. در وسواس فکری، افکار، تصاویر  ذهنی یا تمایلهای آنی به انجام  کاری یــا گفتن مطالبی دائماً  در ذهن فرد تکرار شــده و او را  میآزارد.  در وسواس عملی، فرد احســاس  میکند برای  کاهش اضطراب یا ممانعت از وقایع ناگوار، ناگزیر از انجام رفتارهایی تکراری اســت. اغلب افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی، افکار  ناراحتکننده و رفتارهایی تکراری دارند.

 

رایج ترین  وســواسهای عملی: شستشوی مکرر و طولانی دست ها، وارســی و چک کردن افراطی مثل قفل کردن بــه دفعات متعدد، انجام اعمال تکراری مثل ۱۰ بار خاموش کردن چراغ، احتکار مواد (روزنامه و..)،قرینه یا نظام مند سازی

 

 رایجترین وســواس های فکــری: ترس از ابتلا بــه بیماری لاعلاج، ترس از نجاســت، ترس از تماس با ســم یا آلودگی، ترس از آسیب زدن یا کشــتن فرد محبوب یا نزدیــکان، ترس از انجام نــدادن برخی کارها مثل بازگذاشــتن در، نبستن شــیر گاز،ترس از انجام کاری غیر