خدمات مشاوره سازمانی

 

 

 • معاینات بدو استخدام
  ارزیابی ویژگی های روانی (سلامت روانی، کفایت شخصی و...) در انتصاب نیروهای مناسب برای هر سازمان ضروری است.

 • معاینات ادواری
  پایش ویژگی های روانی (سلامت روانی و...) در طول دوران خدمت
  برای افزایش سطح بازده لازم می باشد.

 • مشاوره شغل
  جهت استقرار افراد در موقعیت های مناسب شغلی با توجه به ویژگی های روان شناختی فرد، ارائه این نوع مشاوره، ضروری می نماید.

 • خدمات ویژه سازمان 
  به کارگیری انواع آزمو نهای روان شناختی در سنجش و ارزشیابی منابع انسانی، ساخت و هنجاریابی آزمو نهای مورد نیاز سازما نها مطابق با فرهنگ سازمانی، استخراج نیازهای آموزشی – مشاوره ای افراد با توجه به نیمرخ روان شناختی، استخراج نیازهای آموزشی – مشاوره ای گروهی متناسب با فعالیت بخشهای مختلف و انواع پایش روان شناختی.
  سازما نها و مؤسسات جهت دریافت هر گونه خدمات روان شناختی و مشاوره برای پرسنل، با این مرکز تماس حاصل فرمایند.