خدمات ارزیابی ، تشخیص و روانسنجی

 

آزمون های تشخیصی

 

(M.M.P.I ، میلون ، گودیناف با تفسیر بالینی ، سلامت عمومی و ...)

 

• آزمون های شخصیت

 

(۱۶ عامل شخصیت کتل ، آیزنک نوجوانان و بزرگسالان ، پنج عامل شخصیت NEO و ...)

 

• آزمون های هوش و حافظه

 

(ریون پیشرفته ، وکسلر کودکان و نوجوانان ، آزمون هوش کتل ، استنفرد بینه ، مهارت حل مسئله ، هوش بزرگسالان ، هوش هیجانی و ...)

 

• آزمون های استعداد تحصیلی

 

(انگیزه پیشرفت A.C.M.T ، اضطراب امتحان ، آمادگی تحصیلی متروپالیتن ، استعداد و توانایی و ...)

 

• آزمون های شغلی – سازمانی

 

(سلامت روانشناختی ، سلامت سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی ، کارگروهی ، فرسودگی شغلی و ...)

 

• آزمون های بالینی

 

(اضطراب اجتماعی ، مقیاس افسردگی سالمندان ، چک لیست بهداشت روانی ، خودشناسی و ...)

 

• آزمون های روابط زناشویی

 

(تست سازگاری زناشویی ، مقیاس عملکرد خانواده ، پرسشنامه تعارضات زناشویی ، پرسشنامه شکیبایی ، پرسشنامه سازگاری ازدواج و ...)