خدمات مشاوره سازمانی

 

 

معاینات بدو استخدام

 

(ارزیابی ویژگی های سلامت روانی ، کفایت شخصی و ...)

 

معاینات ادواری


(پایش ویژگی های روانی در طول دوران خدمت جهت افزایش سطح بازدهی)

 

مشاوره شغلی

 

(جهت استقرار افراد در موقعیت های مناسب شغلی با توجه به ویژگی های روانشناختی فرد و ...)

 

خدمات ویژه سازمان ها

 

(سنجش و ارزشیابی منابع انسانی با استفاده از آزمون های روان شناختی ، ساخت و هنجاریابی آزمون های مورد نیاز سازمان ها مطابق با فرهنگ سازمانی ، استخراج نیازهای آموزشی-مشاوره ای افراد با توجه به نیمرخ روان  شناختی و ...)